DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO UČITELE – organizátory nižších postupových kol soutěží

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

veškeré dotazy k průběhu, formě a obsahu školních, okresních a krajských kol směřujte na garanty těchto kol (tedy příslušné krajské úřady), případně přímo na organizátory těchto kol (tyto informace sděluje místně příslušný krajský úřad). Všechny výše uvedené záležitosti jsou plně v kompetenci organizátorů nižších kol, nikoli garantů ústředního kola.


Tematické okruhy soutěže jsou v kompetenci organizátora příslušného kola – i s dotazy na obsah soutěže se, prosím, obracejte na organizátory a garanty příslušných nižších postupových kol (okresních, krajských).

Ústřední kolo, stejně jako všechna nižší postupová kola vychází z RVP pro příslušnou kategorii žáků. Tomu tedy odpovídají i tematické okruhy. Konkrétní témata, která si žáci budou losovat v průběhu soutěže v ústředním kole nejsou zveřejňována, nicméně striktně vychází z RVP.

Organizační řád Soutěží v cizích jazycích

V menu Dokumenty je ke stažení Organizační řád soutěží v cizích jazycích (ve formátech PDF a DOCX). Jedná se o dokument, který je stále platný, i když obsahuje některé zastaralé údaje – například organizátorem soutěží není NPI ČR, ale jiné subjekty. Soutěže, které probíhají ve školním roce 2022/2023 se však budou řídit právě tímto dokumentem. Aktuálně probíhá příprava aktualizace tohoto dokumentu, který by měl platit od školního roku 2023/2024.

Jedná se o oficiální dokument, který schvaluje a vydává MŠMT.

Důležitá informace k soutěžím pro školní rok 2022/2023

Aktuálně probíhají jednání o nastavení pravidel konverzačních soutěží v cizích jazycích.

Propozice, pravidla a další důležité informace budou zveřejněny na těchto webových stránkách a také zaslány organizátorům krajských kol (přímo či prostřednictvím pověřených pracovníků krajských úřadů) do konce října 2022.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy jako organizátor zajišťuje podobu a realizaci pouze ústředního kola soutěže, pro nižší postupová kola představuje organizátor pouze metodickou podporu a vyhlášením propozic nastavuje rámec jejich realizace a zejména stanovuje soutěžní kategorie.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (prostřednictvím příslušných jazykových kateder – viz sekce informace) organizuje nadcházející ročník soutěží. Všechny předešlé ročníky organizačně zajišťoval Národní pedagogický institut ČR. Veškeré komentáře, stížnosti na realizaci soutěže v minulých letech či další doporučení, prosím, adresujte pověřeným pracovníkům NPI ČR. Garanti soutěží z Pedagogické fakulty UK nemají organizačně s předcházejícími ročníky nic společného a mnohdy tak ani nemohou na zprávy adekvátně reagovat. Děkujeme.