DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO UČITELE – organizátory nižších postupových kol soutěží

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

veškeré dotazy k průběhu, formě a obsahu školních, okresních a krajských kol směřujte na garanty těchto kol (tedy příslušné krajské úřady), případně přímo na organizátory těchto kol (tyto informace sděluje místně příslušný krajský úřad). Všechny výše uvedené záležitosti jsou plně v kompetenci organizátorů nižších kol, nikoli garantů ústředního kola.


Tematické okruhy soutěže jsou v kompetenci organizátora příslušného kola – i s dotazy na obsah soutěže se, prosím, obracejte na organizátory a garanty příslušných nižších postupových kol (okresních, krajských).

Ústřední kolo, stejně jako všechna nižší postupová kola vychází z RVP pro příslušnou kategorii žáků. Tomu tedy odpovídají i tematické okruhy. Konkrétní témata, která si žáci budou losovat v průběhu soutěže v ústředním kole nejsou zveřejňována, nicméně striktně vychází z RVP.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
vzhledem k zásadním koncepčním změnám a nově zveřejněným podmínkám ve věci soutěží v cizích jazycích ze strany MŠMT nebudou jazykové katedry PedF pokračovat v procesu převzetí garance nad ústředním kolem soutěže v anglickém, německém, francouzském a ruském jazyce.
T. Klinka, E. Markvartová, L. Rozboudová, K. Uličná